Bestyrelsesmøde 1. november

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Deltagere: Mogens, Anne, Lilian, Freddy

Afbud fra Lars

1. november kl. 13 på Selmerbo

 

1.    Valg af mødeleder/ordstyrer Mogens valgt

2.     Valg af referent Freddy valgt

3.     Godkendelse af dagsorden Godkendt

4.     Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt uden bemærkninger

5.     Meddelelser fra formand, kasserer og medlemmer 
Freddy: Adskillige positive tilbagemeldinger om vores fredagsbar den 20. oktober. 
For at undgå periodeafgrænsninger vil vores regnskabsår være 1. maj til 30. april.
Vi har oprettet vores eget Nem Tilmeld – stadig med FC’s regnskabsfunktion og CVR-nummer, så alle arrangementer med start efter den 1. januar bliver på vores egen platform.
Samtaler føres med kommunen om benyttelse af Rådhushallen til nye aktiviteter fra januar.
Lars har sendt link om Tipsmidlerne og FH har deltaget i DGI-webinar om fundraising. Mogens og Freddy aftaler møde i næste uge om fondsansøgninger.

6.     Status på holdene – herunder nye hold.
Ventelisterne er nedbragt til et fornuftigt leje. Pickleball er en stor succes – vi har 35 deltagere på de 2 hold.
Nye hold i Yolates og GLA:D oprettet sent søndag aften, og begge hold er allerede 30% fyldt op.
Hold i indendørs golf oprettes i dag.

7.     Facebook-gruppe for medlemmer
Mogens og Freddy har aftalt møde 10. november om dette


8.     Julefrokost for medlemmerne
Freddy ikke tilfreds med antallet af tilmeldinger. Hvis ikke vi når minimum 35 inden starten af næste uge, aflyses arrangementet  

9.     Eventuelt
Vi gentager succes’en med fredagsbar den 8. marts kl. 16-19.

Næste bestyrelsesmøde er den 6. marts kl. 13 på Selmersbo