Vedtægter for Seniorsport Nordsjælland

§1 Foreningens navn er Seniorsport Nordsjælland 

§2 Foreningens hjemsted er Hørsholm 

§3 Foreningens formål er at skabe aktiviteter indenfor idræt, sport, dans og andre relaterede områder, hvor medlemmerne kan mødes og dyrke deres interesser i et fællesskab, hvor det sociale vægter lige så højt som den aktivitet, man udøver.  
Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag. 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, som er fyldt 50 år og går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabeter registreret, – dvs. når man er tilmeldt et hold. Medlemskabet ophører, når man ikke længere er tilmeldt et hold. Ved regnskabsårets afslutning fortsætter medlemskabet til generalforsamlingen for de medlemmer, der er tilmeldt et hold ved regnskabsafslutningen, men hvor holdet er afsluttet for sæsonen. 

4.2 Bestyrelsen fastsætter prisen på de respektive hold inden hver sæson 

4.3 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

5.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned. I 2024 afholdes generalforsamlingen dog i april måned. 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før, og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før, hvor også regnskab og budget vil være tilgængeligt. 

5.4 Stemmeret i foreningen: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.  

5.5 Alle, der er fyldt 50 år, kan vælges til bestyrelsen. 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal, – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller 1 medlem på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg. 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden:

    Valg af dirigent og stemmetællere.

    Valg af referent

    Bestyrelsens beretning.

    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

   Fremlæggelse af budget til godkendelse

    Indkomne forslag.

    Valg til bestyrelsen.

           Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer.

     Der vælges 4 medlemmer i lige år, og 3 medlemmer i ulige år, dog således at formand, næstformand og kasserer ikke alle
     afgår samme år.

           Efter valg på generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvor der vælges formand

           og næstformand samt kasserer.

    Valg af suppleanter (vælges for et år)

    Valg af revisor (vælges for et år)

    Eventuelt 

5.8 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde. 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.  

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

7.2  Bestyrelsen består af op til 7 medlemmmer.
       Der vælges 4 medlemmer i lige år, og 3 medlemmer i ulige år.
       Efter valg på generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvor der vælges formand og næstformand samt kasserer. 

7.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og kan genvælges.  

7.4 Der vælges hvert år 1-3 suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder en suppleant i stedet, og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed om beslutninger, er formandens stemme udslagsgivende. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. 

7.6 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov. 

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er 1. maj til 30. april  

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 

§9 Tegningsret

9.1 Det er formanden som tegner foreningen eller næstformanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Med undtagelse af en bagatelgrænse på kr. 5.000 er det formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå økonomiske aftaler på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.  

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke personligt for disse forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. 

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. På en ekstraordinær generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal. 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer kan få andel i formuen. 

11.3

Vedtaget i henhold til stiftelsesdokument dateret 17. maj 2023

 

__________________________________

Dirigentens underskrift