Bestyrelsesmøde 2. maj 2024


Deltagere: Freddy, Mogens, Thomas, Søren, Dorrit, Inger, Lillian,  Jørgen (suppleant)
Ej tilstede: Dennis (suppleant)

1.
Valg af mødeleder, ordstyrer og referent
              Mødeleder og ordstyrer: Freddy,
              Referent: Mogens


2. Godkendelse af dagsorden
                Godkendt.


3. Konstituering af bestyrelsen
                Formand: Freddy
                Næstformand: Mogens
                Kasserer: Søren med bistand af Thomas
                IT-ansvarlig: Mogens


4. Ajourføring af forretningsordenen
                Forretningsordenen underskrevet.
                Forretningsordenen ligger på foreningens fællesdrev.


5. Meddelelser fra Freddy (Hørsholmløbet, kulturdagen og økonomi
Formanden meddelte følgende:
Generalforsamlingen i foreningen gennemført den 25. april.
Referat fra generalforsamlingen underskrevet af dirigenten og lagt på foreningens hjemmeside.

Vedtægter underskrevet af bestyrelsen og lagt på foreningens hjemmeside.


Foreningen Seniorsport Nordsjælland skal hurtigst muligt have et CVR nummer og konto i bank. Freddy og Mogens ansvarlige for dette.


Der slås et slag for Pickleball den 15. maj, hvor den svenske mester kommer på besøg. Begivenheden finder sted i Rådhushallen fra 15 til 16.30. Begivenheden er annonceret på Facebook i diverse grupper og på hjemmesiden. Inger sørger for kaffe (kontakter Selmersbo om det praktiske) og Lillian tager billeder og video af begivenheden.


Foreningen vil være tilstede ved Hørsholmløbet den 26. maj for at reklamere for sin eksistens. Der er indkøbt pavillion.
Der er kulturdag den 7. september. Foreningen vil være tilstede på kulturdagen og have en stand på foreningstorvet i Trommen. Frivilligcenter og Selvhjælp har en pulje til kulturdagen, der kan søges fra. Der er ansøgt om midler til ”Roll ups” (plakater på holder), både i stor størrelse og i A3 format. Udformning af indhold på disse drøftet. Derudover vil der foreningen have opvisning i Ballroom dancing og Salsa.


Foreningen har fået tilskud til at udarbejde en brochure. Der er bevilget 6.000 kr fra Hørsholms paragraf 18 midler og SparNord har givet et tilskud på 5.000 kr., mod at have en annonce i brochuren. Brochuren vil være på 16 sider og vil indeholde en beskrivelse af foreningen og de udbudte sportsgrene. Brochuren skal uddeles ved større begivenheder og sættes op på biblioteket, aktivitetscentrene, Frivilligcenter og Selvhjælp samt hvor relevant og muligt hos apotekerne, lægerne, tandlæger m.m.
Brochuren skal være færdig inden og trykt inden Hørsholmløbet, hvor den skal uddeles.

6. Status på holdene – herunder nye hold
Pr. 2. maj 2024 er der 390 tilmeldinger til sæsonen 24/25. Der er indtil nu oprettet 34 hold med 21 forskellige sportsgrene.
Der er udarbejdet udkast til aftale med Hørsholm Badmintonklub om leje fredag formiddag. Aftalen vil kun blive indgået, hvis der senest 13. juni er nok deltagere til at finansiere hallejen.


7.   Eventuelt

Fremover holdes der bestyrelsesmøde første torsdag i hver måned kl. 14.00, med undtagelse af juli måned.
Næste møde er 6. juni. Første møde efter sommerferien er 1. august.